Компанія AV-PRO – дистриб'ютор найкращих світових виробників AV-IT рішень. 


AV-PRO працює на ринку професійного AV-IT обладнання з 2003 року.


Дилерам ми пропонуємо комплексний технічний супровід, від проектування до шефмонтажу та подальшого гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування. Рішення, які ми розробляємо для наших партнерів, завжди індивідуалізовані, враховують поставлені завдання та пропонують оптимальний набір елементів.


Для нас важливо зберігати власну ринкову актуальність, саме тому ми уважно стежимо за технологічними новаціями, тенденціями, продуктовими новинками. Ми ділимося цією інформацією з партнерами.


Наш продуктовий портфель постійно поповнюється. На сьогодні АВ-ПРО – офіційний дистриб'ютор наступних брендів:

Aver, Barco, Crestron, Digibird, Epiphan, ITC, LifeSize, Newline, Optoma, Oray, Panasonic, Projecta, PureLink, Taiden, Turning Technologies, Toshiba Dynabook, vCloudPoint, YesVision. 


Разом з нашими дилерами ми пропонуємо продукти та рішення для освітніх, державних, корпоративних ринків, телемедицини та інших:


• освіта, від дошкільної до вищої школи: інтерактивні комплекси, дисплеї, системи опитування та ін. інтерактивні продукти, а також комп'ютерні класи, електронний тир Захисник Вітчизни, програмні продукти для створення навчальних матеріалів та управління класною діяльністю;


•корпоративний та державний сектори: рішення для ефективних комунікацій, включаючи відеоконференцзв'язок (ВКС), конференц/конгрес-системи, системи голосування, озвучування, екрани колективного користування для диспетчерських, центрів прийняття рішень, а також навчальні центри з елементами VR&AR та ін. ;


•музеї та театри: інтерактивні дисплеї, аудіо-гід та ін.;


•медичні установи: телемедицина, діагностичні, хірургічні, ендоскопічні, мамографічні, радіологічні монітори, монітори для пацієнтів, робочі станції медичного персоналу, планшети та ін;


•ринок автоматизації та управління: рішення «розумний дім», «інтелектуальна будівля»;


•ринок цифрової реклами digital signage: інформаційні (інтерактивні) дисплеї для внутрішньої та зовнішньої реклами;


•цифрові/домашні кінотеатри.


AV-технологія та ринкові тенденції швидко змінюються; ми стежимо за цією еволюцією та ділимося її перевагами з нашими цінними партнерами.


Освіта, зумовлена потребою в гібридних технологіях і нових методах навчання, вимагає нових навчальних просторів. Тип підготовки викладач-лектор поступається місцем підходу викладач-модератор. Викладачі приймають завдання модерації, щоб забезпечити самостійну та командну роботу студентів на основі цифрових технологій. Учень-презентатор, учень у команді, учень-експериментатор вимагають забезпечення нових інструментів і нових AV-технологій і пристроїв у класі.


AV-IT інтеграція пропонує нові рішення. Вже недостатньо обладнати навчальний клас інтерактивною дошкою, проектором. Ми пропонуємо комп’ютерні лабораторії, побудовані на основі концепції нульового клієнта, яку забезпечують ноутбуки vCloud або Dynabook, і для рішень BYOD NewLine, (бездротовий обмін даними між планшетом учня та дисплеєм/інтерактивною дошкою), і для систем бліц-тестування TurningTechnologies. У таких навчальних аудиторіях, де панує творча атмосфера колективної взаємодії, потрібна система озвучування ITC.


Для дистанційного навчання підійдуть рішення від Epiphan щодо захоплення відео-аудіо сигналу з трансляцією, архівацією (в т.ч. та хмарної) з можливістю віддаленого перегляду лекцій.


Ринок корпорацій та державних установ змінюється під впливом тих же тенденцій BYOD та BYOM. А попит на гібридну роботу вносить великі зміни в цю сферу. Корпорації потребують ефективного використання приміщень для зустрічей і співпраці (Crestron), вони прагнуть проводити презентації без проводів (Barco ClickShare) використання ВКС (відеоконференцзв'язку), що посилюється, в роботі корпорацій і державних адміністрацій.

AV–ІТ інженерам корпорацій і державних організацій потрібен дистанційний моніторинг і керування AV-пристроями, які використовуються в їхніх організаціях. Робочі місця, побудовані на ноутбуках Dynabook, і набір обладнання, для комутації та підключення Purelink, забезпечують ефективність і ергономічність просторів і людей. Завдяки камерам AVER, оснащеним штучним інтелектом, кожна гібридна зустріч у будь-якому місці для зустрічі та спільної роботи забезпечить якісну взаємодію та ефективність.


Уряд, корпорації, правоохоронні органи, газові та нафтові, комунальні підприємства широко використовують центри прийняття рішень (диспетчерські). Для таких установок ми пропонуємо відеостіни на основі технологій RPC, LCD та LED. Разом із провідним європейським постачальником таких рішень, компанією Barco, ми пропонуємо найкращі в галузі рішення.


Для музеїв і театрів ми пропонуємо захоплюючі рішення на основі проекторів Panasonic і Optoma та доставки сигналу AV-over-IP від Purelink і Digibird.


Для ринку телемедицини ми пропонуємо відеоконференц-зв'язок високої точності LifeSize, проектори Barco, які мають сертифікат DECOM, медично-сертифіковані камери AVER, спеціальні діагностичні монітори Barco. Захоплення зображення з ендовідеокамер та його подальша трансляція на віддалені монітори здійснюється за допомогою обладнання Epiphan.


«Розумний будинок» від Crestron забезпечує якість, надійність і практично необмежену функціональність. Crestron успішно вирішує завдання управління системою опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, освітленням, управлінням жалюзі, розповсюдженням і доставкою цифрового медіасигналу та багато іншого.


Для домашніх кінотеатрів ми пропонуємо проектори Panasonic, Optoma, екрани Projecta будь-яких типів та розмірів (включаючи розробку екрану на замовлення за індивідуальним проектом).


Ми пишаємося розвитком своєї дилерської бази! Ми підтримуємо наших партнерів, надаючи їм консультації та розробку проектів. Ми пропонуємо гнучкі умови оплати та прагнемо розширити складські запаси. Ми ділимося знаннями та пропонуємо практичне навчання. Наші дилери ефективно працюють по всій Україні.

 

AV-PRO Llc is a distributor of the world leading manufacturers of AV-IT products and solutions.


We are on the market of professional AV-IT equipment since 2003.


To our dealers, we offer a full range of technical support: from design to installation guidence and further warranty with the post-warranty service. We design and develop tailor-made solutions for our partners. We closely consider customers’ challenges and offer optimal features and functionality for them.


It is critical for us to offer innovative products and solutions; we watch trends, and share the knowledge with our partners.Our product portfolio is constantly expanding. Today, AV-PRO is the official distributor of multiple prize-awarding brands, such as Aver, Barco, Crestron, Digibird, Epiphan, ITC, LifeSize, Newline, Optoma, Oray, Panasonic, Projecta, PureLink, Taiden, Turning Technologies, Toshiba Dynabook, vCloudPoint, YesVision. Our partnerships are continuously expanding.Together with our dealers, we offer products and solutions for education, for government, corporate and hospitality, telemedicine, live events and sports, and residential markets:


education, from preschool to higher school: we offer solutions for each type of learning space, we supply hybrid learning complex solutions, interactive complex solutions, attesting and polling systems, turn-key computer and STEM labs, electronic shooting range Zahisnyk Vitchyzny, and software products for creating lessons, contents and managing classroom activities;


corporate and government sectors: solutions for effective communications, including across platforms video conferencing, congress and voting systems, public address, video walls or screens for collective use in  control rooms, decision-making centers, as well as training centers with VR&AR elements, etc. ;


museums and theaters: interactive displays, audio guide, etc.;


telemedicine: diagnostic, surgical, endoscopic, mammographic, radiological monitors, patient monitors, medical staff workstations, tablets, etc.;


automation and management market: "smart home" solutions, "intelligent building";


digital signage: informational (interactive) displays for internal and external advertising;


digital/home theaters.


The AV technology and the market trends are at a quick pace of changes; we are following this evolution and share its benefits with our valuable partners.


Education driven by the need for hybrid technologies and new teaching methods demands new learning spaces. The teacher-lecturer type of training gives way to the teacher-moderator approach. Instructors adopt moderation tasks to ensure independent and teamwork of students based on digital technologies. A presenting student, a student in a team, a student-experimenter require the provision of new tools and new AV technology and devices in the classroom.


AV-IT integration offers a plethora of new functionality. It is no longer enough to equip a classroom with an interactive whiteboard or display. Learning spaces are expected to secure computerized students’ desks with KVM functionality. We offer computer labs built on the zero-client concept provided by vCloud or Dynabook laptops.  Our classrooms support BYOD and BYOM functionality. We are proud to offer best in its class NewLine interactive displays. For each type of learning space, we offer individual voice amplification solutions based on the ITC sound systems.


For distance learning we offer video-audio signal capture with broadcasting, archiving (including cloud) with the possibility of remote viewing of lectures provided by Epiphan.


The market of corporations and government institutions is changing under the influence of the same trends of BYOD and BYOM. The demand for hybrid work infuses major changes in this vertical. Corporations need efficient use of meeting and collaboration spaces (Crestron), they strive to present wirelessly (Barco ClickShare) and have freedom of using UC platforms in spaces free from excessive wiring and cabling.


AV – IT engineers of corporations and government organizations need remote monitoring and control of the AV devices used in their organizations. Workplaces built on Dynabook laptops, and a suite of equipment offering docking, switching and connectivity of Purelink ensure efficiency and ergonomics of spaces and people. With AI-featured AVER cameras, every hybrid meeting in any type of meeting and collaboration space will secure engagement, equity, and efficiency.The Government, corporations, law enforcement agencies, gas and oil, utilities broadly use decision-making centers (control rooms). For such installations, we offer videowalls based on RPC, LCD, and LED technologies. With the Europe based leading provider of such solutions, Company Barco, we offer best in the industry solutions.


For museums and theaters we offer immersive solutions built on Panasonic and Optoma projectors and AV-over-IP signal delivery supplied by Purelink and Digibird.For telemedicine market, we provider medical-certified cameras of AVER, DECOM certified Barco diagnostic monitors and other products and solutions."Smart house" by Crestron ensures quality, reliability, and nearly unlimited functionality. Crestron successfully solves the task of controlling HVAC (heating, ventilation, air conditioning), lighting, blinds’ management, digital media signal distribution and delivery, and many more.
We are proud to have a developed dealer base! We support our partners by providing consultancy and project development for them. We offer flexible payment conditions and strive to secure substantial stock. We impart knowledge and offer hands-on training. Our dealers effectively operate across Ukraine.To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.